Антикоррупционная программа Центра

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Згідно наказу №13 від 09.03.2016 Державного підприємства «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь»

 

1. Загальні положення, сфера застосування, визначення термінів Антикорупційної програми

Антикорупційною програмою Державного підприємства «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» (далі – Підприємство) є комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у господарській діяльності підприємства.

Ця програма розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» та іншого антикорупційного законодавства України.

 

Положення Антикорупційної програми поширюються на всіх посадових осіб та працівників Підприємства, в тому числі на осіб, що проходять на підприємстві навчальну (виробничу) практику або працюють за трудовим договором на Підприємстві.

Антикорупційна програма доводиться до відома всіх працівників Підприємства та оприлюднюється на офіційному веб-сайті не пізніше
10 календарних днів з дня її затвердження в установленому порядку.

В Антикорупційній програмі терміни та визначення вживаються у наступних значеннях:

антикорупційна експертиза – діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція – використання особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у ч. 1 ст. 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

уповноважений – посадова особи, відповідальна за запобігання корупції на підприємстві та виконання Антикорупційної програми;

неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені законодавством вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

посадова особа – керівник, його заступники, керівники структурних підрозділів (завідуючи відділами, лабораторіями), їхні заступники, особи які керують ділянками робіт.

 

2. Перелік антикорупційних заходів, стандартів, процедур у діяльності Підприємства

 

Антикорупційні заходи, які проводить Підприємство під час здійснення господарської діяльності:

– аналіз стану виконання Закону України «Про запобігання корупції»;

– перевірка працівників щодо виконання ними вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

– заслуховування звітів про стан дотримання антикорупційного законодавства;

– проведення роботи з профілактики корупції;

– поповнювання та систематичне оновлення антикорупційних матеріалів, доведення їх до відома працівників Підприємства;

– припинення корупційного правопорушення, у разі його виявлення.

 

Шляхи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів:

– врегулювання приватного інтересу, з приводу якого виник конфлікт інтересів;

– усунення працівника Підприємства від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів;

– переведення працівника Підприємства на іншу посаду або його звільнення із займаної посади;

– прийняття рішення або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під зовнішнім контролем.

 

3. Норми професійної етики працівників Підприємства. Обов’язки посадових осіб Підприємства при виконанні службових повноважень

 

При виконанні працівниками Підприємства службових повноважень працівник зобов’язаний дотримуватись посадових, робочих інструкцій, наказів, розпоряджень та регламентів Підприємства, а також вимог антикорупційного та іншого законодавства України.

 

4. Права і обов’язки працівників Підприємства у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності підприємства

 

У своїй діяльності працівники Підприємства керуються посадовими та/або робочими інструкціями та/або нормами чинного законодавства України; працівникам забороняється порушувати вимоги посадових, робочих інструкцій, наказів, розпоряджень та регламентів Підприємства, а також вимог антикорупційного та іншого законодавства України.

Працівники Підприємства зобов’язані:

– не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Підприємства;

– утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Підприємства;

– невідкладно інформувати Уповноваженого з антикорупційної діяльності (надалі – Уповноважений) та/чи Генерального директора Підприємства про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю Підприємства;

– невідкладно інформувати Уповноваженого або Генерального директора про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Підприємства або іншими особами;

– невідкладно інформувати Уповноваженого та/чи Генерального директора про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

Заходи, які вживають працівники Підприємства у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка.

У разі надходження до працівника Підприємства пропозиції щодо надання йому неправомірної вигоди такий працівник зобов’язаний відмовитись від її отримання, про що протягом трьох робочих годин повідомити Уповноваженого.

У разі дарування працівнику Підприємства подарунку – грошових коштів або іншого майна, надання переваги, пільги, послуги безоплатно або за ціною нижчою мінімальної ринкової, що пов’язано із виконанням покладених Підприємством на працівника обов’язків; такий працівник зобов’язаний відмовитись від їх отримання, про що не пізніше ніж на наступний робочий день повідомити Уповноваженого.

Повідомлення Уповноваженому надається у вигляді службової записки.

У випадку неможливості здійснити повідомлення протягом вказаного терміну таке повідомлення здійснюється відразу після усунення перешкод чи обставин, які унеможливлювали здійснити повідомлення протягом визначеного терміну.

Працівник Підприємства крім прав, наданих йому Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», іншими законами та нормативно-правовими актами України, має право:

– відмовитись від виконання вказівки (розпорядження, наказу тощо) про вчинення корупційного діяння, отримання протиправної вигоди чи подарунку;

– отримання усної чи письмової консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур пов’язаних з діяльністю Підприємства;

– на нерозголошення наданої ним конфіденційної інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

 

5. Права і обов’язки посадових осіб Підприємства, осіб, які виконують роботу та перебувають з Підприємством у трудових відносинах, та інших осіб

 

Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень.

Утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Підприємства.

Невідкладно інформувати Уповноваженого та/чи Генерального директора Підприємства про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення.

Невідкладно інформувати Уповноваженого та/чи Генерального директора про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Підприємства або іншими особами.

Невідкладно інформувати Уповноваженого та/чи Генерального директора про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

 

6. Призначення, права і обов’язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції, та підпорядкованих йому працівників

 

Уповноважений є посадовою особою Підприємства, що призначається наказом Генерального директора в порядку, передбаченому чинним трудовим законодавством та цією Антикорупційною програмою.

Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:

– має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;

– за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;

– звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, протягом трьох років з дня такого звільнення.

Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Підприємства.

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це Генерального директора Підприємства з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

Уповноважений може бути звільнений з посади достроково в разі:

– розірвання трудового договору за ініціативи Уповноваженого;

– розірвання трудового договору з ініціативи Підприємства;

– неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

– набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

– набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

– смерті.

Про звільнення особи з посади Уповноваженого Генеральний директор письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

Права Уповноваженого визначаються згідно з чинним законодавством, до яких обов’язково належить право:

– отримувати пояснення від працівників Підприємства, під час проведення Уповноваженим перевірки інформації про факти підбурення працівників до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

– безперешкодно входити до будь-яких приміщень Підприємства та на території, які належать Підприємству, або використовуються для господарської діяльності;

– безперешкодно робити копії документів необхідних для виконання покладених на Уповноваженого обов’язків.

Обов’язки Уповноваженого визначаються згідно з чинним законодавством, до яких обов’язково належить:

– здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням Антикорупційної програми працівниками Підприємства;

– проведення профілактичної роботи на підприємстві у сфері запобігання і виявлення корупції;

– проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників Підприємства, з питань антикорупційного законодавства;

– вживання заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів серед працівників Підприємства;

– надання усних та письмових консультацій з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур;

–збирання, обробка та перевірка інформації про факти підбурення працівників Підприємства до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

– забезпечення збереження конфіденційної інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

Виконує інші функції та обов’язки, покладені на Уповноваженого Підприємства Антикорупційною програмою.

 

7. Порядок звітування Уповноваженого

 

Звіт про результати роботи із запобігання і протидії корупції подається Уповноваженим Генеральному директору у встановлений відповідним наказом термін, а також на його вимогу – протягом року у встановлений строк, але не рідше одного разу в квартал.

 

8. Порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням Антикорупційної програми у діяльності Підприємства, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

 

Оцінка результатів здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням Антикорупційної програми надається Генеральному директору за результатами розгляду звіту про виконання Антикорупційної програми Підприємства.

Прийняті рішення та/чи зауваження, надані за результатом розгляду звіту про виконання Антикорупційної програми Підприємства, є обов’язковими до виконання працівниками Підприємства та Уповноваженим.

 

9. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

 

Інформація яка надійшла до Уповноваженого, про факти підбурення працівників до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень є конфіденційною та може бути розголошена чи передана третім особам (апарат управління, правоохоронні органи чи ін.) виключно у передбачених законом випадках.

Особа, у тому числі Уповноважений, за протиправне розголошення конфіденційної інформації може бути притягнена до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності за її розголошення відповідно до вимог чинного законодавства.

 

10. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

 

На підприємстві запроваджується персональна відповідальність Уповноваженого за збереження конфіденційної інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

З метою уникнення настання негативних наслідків, пов’язаних з розголошенням конфіденційної інформації, згідно з нормами чинного законодавства України працівник, який повідомив про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення може бути переведений за власною згодою на інше місце роботи.

Інші працівники Підприємства, у тому числі посадові особи, несуть персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, що їм стало відомо під час виконання покладених на них службових чи робочих обов’язків.

 

11. Процедура інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів

 

Працівник Підприємства зобов’язаний протягом двох робочих днів, але не пізніше як до прийняття рішення чи вчинення діяння в стані конфлікту інтересів, повідомити Уповноваженого про реальний чи потенційний конфлікт інтересів.

Повідомлення надається письмово у вигляді службової записки.

Повідомлення може надаватись безпосередньо Уповноваженому, направлятись йому факсом чи направлятись на електронну скриньку.

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється Уповноваженим за погодженням із Генеральним директором.

До зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів можуть залучатись інші працівники Підприємства, у тому числі без повідомлення їм усіх обставин справи.

Заходи щодо вирішення конфлікту інтересів:

– врегулювання приватного інтересу, з приводу якого виник конфлікт інтересів;

– усунення працівника Підприємства від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів;

– переведення працівника Підприємства на іншу посаду або його звільнення із займаної посади;

– прийняття рішення або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під зовнішнім контролем.

 

12. Порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників підприємства з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур

 

Уповноважений з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур може надавати усні та письмові консультації, пов’язані з діяльністю підприємства.

Уповноважений не може відмовити в наданні консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур, якщо вони пов’язані з діяльністю Підприємства.

Уповноважений не несе відповідальності за надані консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур, пов’язаних з діяльністю Підприємства, якщо в законодавстві відсутній конкретний механізм дій чи напрацьована практика з цього виду правовідносин.

Усна консультація надається під час особистої зустрічі працівника з Уповноваженим.

Допускається надання усної консультації по телефону.

Усна консультація надається у строк не більше трьох робочих днів, але не пізніше ніж настане подія, з якою пов’язано необхідність застосування працівником консультаційних відомостей.

Терміни надання усної консультації можуть бути продовжені на строк до одного місяця, якщо Уповноваженому необхідно провести поглиблений аналіз окремих аспектів законодавчого регулювання запитуваної інформації (консультації) чи отримати відповіді від третіх осіб.

Про продовження термінів надання усної консультації Уповноважений повідомляє працівника в терміни, визначені для надання усної консультації.

З метою надання об’єктивної консультації  Уповноважений може звертатись за інформацією до інших працівників, підрозділів Підприємства та третіх осіб.

Запит на письмову консультацію надається Уповноваженому у вигляді службової записки.

Службова записка з запитом про надання консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур може надаватись Уповноваженому особисто. Письмова консультація надається у строк не більше семи робочих днів, але не пізніше ніж настане подія, з якою пов’язано необхідність застосування працівником консультаційних відомостей.

Терміни надання письмової консультації можуть бути продовжені на строк до одного місяця, якщо Уповноваженому необхідно провести поглиблений аналіз окремих аспектів законодавчого регулювання запитуваної інформації (консультації) чи отримання відповідей від третіх осіб.

Про продовження термінів надання письмової консультації Уповноважений повідомляє працівника в терміни, визначені для надання письмової консультації.

З метою надання об’єктивної консультації  Уповноважений може звертатись за інформацією до інших працівників, підрозділів Підприємства та третіх осіб.

 

13. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

 

До працівників, які порушують положення Антикорупційної програми Підприємства, можуть застосовуватись дисциплінарні стягнення у вигляді:

– оголошення догани;

– звільнення;

– інші дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України.

По кожному факту виявленого порушення положення Антикорупційної програми від працівника отримується пояснення.

При обранні виду стягнення враховуються ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок і попередню роботу працівника.

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

 

14. Порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема, інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань

 

Уповноважений за результатом розгляду інформації про факти підбурення працівників до вчинення корупційного правопорушення або про вчинення працівниками Підприємства корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень доповідає Генеральному директору.

Після отримання інформації про факти підбурення працівників до вчинення корупційного правопорушення або про вчинення працівниками Підприємства корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений проводить перевірку (службове розслідування) викладених фактів.

У ході проведення перевірки (службового розслідування) Уповноважений проводить збір інформації у вигляді пояснень, довідок, службових записок та інших документів, які мають значення для справи.

Перевірка може здійснюватись Уповноваженим одноосібно та/або комісією. Комісія скликається за рішенням Генерального директора, головою комісії обов’язково є Уповноважений.

Термін проведення перевірки (службового розслідування) становить один місяць з дня наступного за днем отримання повідомлення про факти підбурення працівників до вчинення корупційного правопорушення або про вчинення працівниками корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Термін проведення перевірки може бути продовжено на строк до 45 днів.

У зв’язку із прийняттям рішення про продовження строку проведення перевірки (службового розслідування) Уповноважений готує Генеральному директору доповідь у вигляді службової записки, в якій викладає обґрунтовані підстави продовження термінів перевірки.

За результатам проведеної перевірки (службового розслідування) складається звіт у вигляді службової записки.

У звіті зазначаються обставини, які перевірялись, виявлені в ході перевірки факти та висновок. У звіті про проведену перевірку (службове розслідування) вказуються рекомендації, щодо звільнення чи притягнення працівників до відповідальності та шляхи усунення наслідків корупційних дій, якщо такі мали місце.

 

15. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

 

Зміни до Антикорупційної програми Підприємства затверджуються наказом Генерального директора. Ініціатором внесення змін може бути Генеральний директор та/або Уповноважений.

 

 

Заст. генерального директора по НТР –

перший заст. генерального директора                                                   В.А. Ботштейн

 

 

Нач. юридичного відділу                                                                            М.В. Лубенець