Навчання та семінари

Щорічно відділ екологічного моніторингу, стандартизації, метрології та якості успішно проводить науково-практичні семінари:
 
•    У ІІ кварталі проводиться науково-практичний семінар «Забезпечення єдності вимірювань хімічного складу речовин, матеріалів та об'єктів        навколишнього природного середовища» (для хіміко-аналітичних лабораторій, метрологічних служб, калібрувальних лабораторій підприємств).
 
Тематика семінару:
 
- Сучасна наукова, законодавча, нормативна, технічна та організаційна база України в галузі забезпечення єдності вимірювань хімічного складу речовин, матеріалів та об'єктів навколишнього природного середовища.
 
- Розробка і атестація методик виконання вимірювань (МВВ). Загальні принципи і методи оцінки показників точності (характеристик похибки). Зіставлення і перерахунок показників точності, що приводяться в вітчизняних, міжнародних, європейських стандартах і стандартах інших країн.
 
- Невизначеність вимірювань хімічного складу речовин і матеріалів. Методи вираження і оцінки.
 
- Порядок атестації (акредитації) вимірювальних лабораторій відповідно до «Правил Уповноваження та атестації у державній метрологічній системі» і ДСТУ ISO / IEC 17025: 2006.
 
- Організація і проведення внутрішнього контролю якості результатів кількісного хімічного аналізу.
 
- Перевірка кваліфікації випробувальних лабораторій, що здійснюють випробування речовин, матеріалів та об'єктів навколишнього природного середовища, за допомогою міжлабораторних порівняльних випробувань.
 
- Сучасна законодавча і нормативна база в галузі розробки, виготовлення і застосування стандартних зразків.
 
Атестовані суміші. Порядок приготування, атестації та застосування. «Забезпечення єдності вимірювань хімічного складу матеріалів металургійного виробництва та об'єктів навколишнього середовища».
 

 

•    В ІV кварталі проводиться науково-практичний семінар «Методи вимірювання хімічного складу матеріалів металургійного виробництва.             Теоретичні основи та практичне застосування» (для інженерів і лаборантів хіміко-аналітичних лабораторій).

Тематика семінару:

- Сучасна наукова, законодавча, нормативна база України в області вимірювань хімічного складу речовин, матеріалів та об'єктів навколишнього природного середовища.

- Метрологічні характеристики методик хімічного аналізу. Класифікація похибок вимірювання. Джерела і способи оцінки складових похибки (невизначеності) вимірювань.

- Фотометричний метод аналізу. Принцип методу, градирована характеристика. Етапи фотометричного визначення. Метрологічні характеристики методу. Приклади застосування методу для аналізу різних матеріалів.

- Атомно-абсорбційний (ААА) метод аналізу. Атомно-емісійний (АЕА) метод аналізу з індуктивно зв'язаною плазмою (ІЗП). Теоретичні основи ААА і АЕА. Метрологічні характеристики та практичне застосування атомної спектрометрії з використанням сучасної інструментальної бази.

- Титраметричний метод аналізу. Принцип методу і основні поняття: титрант, точка стехиометриї, кінцева точка титрування. Вимірювальний посуд, похибка вимірювання об'єму. Повірка вимірювального посуду. Криві кислотно-основного, комплексонометріченого, окислювально-відновного титрування. Індикатори. Інтервал переходу забарвлення індикатора, показник титрування, вибір індикатора.

- Гравіметричний метод аналізу. Етапи гравіметричного визначення. Форма осадження і гравіметрична форма, вимоги до них. Способи отримання чистих опадів. Вибір матеріалу для фільтрування та режиму термообробки. Аналітичні ваги. Джерела похибок при зважуванні, їх усунення.

-  Застосування фотометрії, гравіметрії, титриметрії, атомно-абсорбційної та атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-плазмою для аналізу матеріалів чорної металургії і об'єктів навколишнього природного середовища.

- Гармонізація національних стандартів, що регламентують застосування фотометричного, атомно-абсорбційного та атомно-емісійного методів аналізу з міжнародними та європейськими.

-  Атестація методик виконання вимірювань (МВВ). Загальні принципи і методи оцінки показників точності (характеристик похибки) МВВ по ДСТУ ГОСТ ІСО 5725-1 ... 5725-6: 2005, ДСТУ-Н РМГ 61: 2006 та ГР 3-035-2004.

- Невизначеність вимірювань хімічного складу речовин і матеріалів. Методи вираження і оцінки відповідно до СОУ Н МПП 77.080 093: 2008.

- Сучасна законодавча і нормативна база в галузі розробки, виготовлення і застосування стандартних зразків та атестованих сумішей.

 

Семінари проводяться для фахівців хіміко-аналітичних, санітарно-промислових лабораторій, метрологічних служб, калібрувальних лабораторій підприємств гірничо-металургійного комплексу, машинобудування, хімічної та інших галузей промисловості.

Слухачам, що успішно закінчили навчання, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації

За останні три роки на семінарах успішно пройшли навчання 123 спеціаліста хіміко-аналітичних і санітарно-промислових лабораторій 74 підприємств ГМК, машинобудування, хімічної та інших галузей промисловості України.