Аглодоменне виробництво

Аглодоменне виробництво

ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» розробляє проекти, що забезпечують будівництво нових і реконструкцію діючих агломераційних фабрик з метою отримання необхідної продуктивності, якісного агломерату та зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, включаючи:

 • підготовку агломераційної шихти з усередненням матеріалів по гранулометричному складу, ваговим дозуванням (зниження витрати палива на 5-7%, витрати коксу при виробництві чавуну на 7-8%);

 • спікання агломерату у високому шарі, його охолодження, дроблення, сортування, що забезпечують збільшення повноти згоряння палива, зниження витрати палива на 6-8% і відносу пилу з шару;

 • обробку спека з дробленням, охолодженням на кільцевих або лінійних охолоджувачах, багаторазовим грохоченням;

 • локалізацію пилових викидів при перевантаженнях і обробці сировини з очищенням в рукавних фільтрах, вагове дозування з автоматичним регулюванням компонентів шихти, яка за рахунок стабільності по основності і хімічним складом дозволяє збільшити продуктивність на 1-2%, знизити витрати твердого палива на 1,8 - 3,5 кг/т агломерату;

 • застосування попередньо підготовленої шихти, що дозволяє на 2-3% знизити витрату коксу і підвищити продуктивність доменної печі;

 • зниження концентрації пилу в очищених димових газах з 50 до 20 мг/нм3 за рахунок установки рукавних фільтрів після обертових, шахтних печей і печей «киплячого шару»;

 • інтенсивне змішування і огрудкування шихти;

 • створення і введення в експлуатацію систем очищення агломераційних газів від пилу і сірчистих сполук - зниження викидів діоксиду сірки на 90% і пилу до значень, що відповідають світовим стандартам.

Центром розробляються техніко-економічні обґрунтування будівництва нових, реконструкції діючих, застарілих агломераційних фабрик на металургійних підприємствах України: ВАТ «Єнакіївський металургійний завод», ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського», ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» та інших.

Будівництво нових агломераційних цехів проводиться з використанням існуючих виробничих майданчиків і без втрат для виробництва.

Доменне виробництво

ДП «УкрНТЦ «Енергосталь» в області доменного виробництва розробляє проекти, що забезпечують створення нових і реконструкцію діючих доменних цехів та печей необхідної продуктивності, включаючи наступні об'єкти.

Власне доменна піч з колошниковим пристроєм:

проектування нових систем охолодження доменних печей з контрольно-вимірювальними приладами і автоматикою (КВП), автоматизованими системами управління технологічними процесами (АСУ ТП) з використанням одного із способів охолодження:

 • хімочіщеною водою в замкнутому контурі,

 • системою випарного охолодження,

 • технічною водою,

 • комбінованою системою охолодження різних ділянок доменної печі: хімочіщеною водою з технічною водою, випаровувальним охолодженням з технічною водою (або хімочіщеною водою), тощо;

обладнання колошникового пристрою безконусними засипними апаратами з азотоподавленням викидів при завантаженні печі.

Ливарні двори:

 • проектування ливарних дворів доменних печей круглої і традиційної прямокутної форми;

 • установка жолобів прибирання чавуну і шлаку, що дозволяють застосувати сучасні високостійкі вогнетривкі маси, сучасне гидрообладнання жолобів, повністю механізувати всі горнові роботи;

 •  застосування високоефективних аспіраційних систем з установкою як тканинних, так і електрофільтрів;

 •  обладнання ливарних дворів установками грануляції шлаку.

Система шихтоподачі і допоміжні системи:

 • проектування сучасних конвеєрних шихтоподачі з розміщенням шихтових матеріалів в обмежених умовах діючих доменних цехів, що дозволяють використовувати не тільки холодний, але і гарячий агломерат (до 800 ° С) з аспірацією викидів в атмосферу і утилізацією залізовмісних відходів; подача шихти на колошник здійснюється як скипами, так і конвеєрним транспортом;

 • установка нових сучасних високотемпературних повітронагрівачів зі станціями підігріву газу та повітря горіння;

 • проектування та встановлення нових високоефективних систем очищення доменного газу із застосуванням газових утилізаційних безкомпресорних турбін для вироблення електроенергії;

 • проектування установок глибокої десульфурації чавуну з використанням будь-яких реагентів або установкою «трайбапаратів» з аспірацією шкідливих викидів;

 • проектування комплексів розливних машин і складів холодного чавуну;

 • проектування систем припливної вентиляції приміщень та кондиціонування повітря;

 • виконання проектів хімводоочисток для забезпечення ефективного охолодження доменних печей;

 • розробка проектів електропостачання та електроосвітлення комплексу доменних печей.

Центр розробляє проекти установок приготування і вдування пиловугільного палива (ПВП) в доменні печі, що забезпечує:

 • скорочення споживання природного газу до 100 м3 на 1 т чавуну з можливістю повного виведення природного газу з доменного процесу;

 • зниження витрати коксу до 170-200 кг на 1 т чавуну;

 • можливість використання для вдування в доменну піч суміші різних марок вугілля.

Центр також розробляє проекти установок зневоднення шламу газоочисток доменних печей, що забезпечує:

 • можливість утилізації шламу на аглофабриці (шляхом повернення в аглодомене виробництво);

 • ліквідацію скидання шламових стоків в шламонакопичувач.

За проектами Центру реконструйовані доменні печі (ДП) №1 і 2 на ВАТ «Донецький металургійний завод», виконана корінна реконструкція ДП №1 на ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», розпочато проектування та будівництво ДП №2 на ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» і ДП №4  на ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського». Всі доменні цехи обладнані системами приготування та подачі ПУТ.