Вимоги до статей

Шановні автори!

 

Науково-виробничий журнал «Екологія та промисловість» публікує статті про нові дослідження і розробки, технології і обладнання в галузі промислової екології, ресурсо- та енергозбереження. Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дісертаційніх робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук». 

Всі матеріали статті необхідно надавати в електронному вигляді та роздрукованому (1 прим.). Шрифт - Arial, розмір шрифту - 12 pt, міжрядковий інтервал - 1,5, поля - 2 см. Обсяг статті, включаючи текст, таблиці, малюнки, фотографії та бібліографічний список, повинен становити не більше 10 стор. формату А4.

Стаття починається з вказівки індексу УДК. Далі - ПІБ авторів (із зазначенням наукового ступеня, вченого звання, посади); повна і скорочена назва організації; назва статті; текст анотації російською, українською, англійською мовами (5-6 рядків); ключові слова мовою статті.

При наборі формул просимо використовувати редактор формул MS Equation, вбудований в Word. При виборі одиниць вимірювання необхідно дотримуватися Міжнародної системи одиниць (СІ).

Таблиці та малюнки слід пронумерувати і дати їм заголовки. На всі таблиці та рисунки повинні бути посилання в тексті.

Бібліографічний список оформляється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Стаття має бути підписана всіма авторами.

До статті додаються супровідний лист організації та відомості про авторів: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, адресу організації, телефон, е-mail (вказати відповідального за листування).

Редакція залишає за собою право здійснювати скорочення і правку статей. Матеріали, що не відповідають справжнім вимогам, не розглядаються.